Spory sądoweKancelaria z sukcesem reprezentuje Klientów w sprawach spornych, w tym zarówno przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i na etapie pozasądowym, w ramach rozmów ugodowych.

Poniżej znajdą Państwo jedynie przykładowy zakres spraw, w których oferujemy naszą pomoc, dlatego w każdym przypadku, gdy potrzebujecie Państwo profesjonalnego wsparcia prawnego, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego, w ramach którego pracownicy naszej Kancelarii ustalą zakres koniecznej pomocy i dalszy plan działania tak aby mogli Państwo skupić się wyłącznie na biznesie, a nie na jego prawnych aspektach.

Reprezentujemy Klientów w sprawach gospodarczych, w tym w sprawach o odszkodowanie, o zapłatę, w sprawach dotyczących sporów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Wspieramy naszych Klientów zarówno na etapie przedsądowych negocjacji, w trakcie toczącego się postępowania, jak i na etapie egzekucji zasądzonych roszczeń.

Naruszenie praw własności intelektualnej stanowi współcześnie niezwykle częste zjawisko. Plagiat, rozpowszechnianie utworów lub ich opracowań bez zgody podmiotu uprawnionego, produkcja i wprowadzenie do obrotu podróbek, bezprawne wykorzystanie wizerunku, naruszenie warunków korzystania z przedmiotu ochrony (np. licencji na oprogramowanie), a także wiele innych form naruszeń wymaga podjęcia niezbędnych działań prowadzących do obrony interesów i praw Klientów.

Naruszenie autorskich praw majątkowych, naruszenie praw do znaków towarowych (w tym znaków UE), naruszenie praw do wzorów przemysłowych (w tym wzorów UE), naruszenie patentu, roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub odszkodowania, unieważnianie praw wyłącznych, roszczenia o zaprzestanie dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji, spory w branży IT, to przykładowy przedmiot postępowań z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, w tym ochrony marki.

Wspieramy Klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sporu sądowego (w tym w postępowaniach zabezpieczających i informacyjnych). Doradzamy Klientom w zakresie oceny materiału dowodowego i strategii procesowej.

Przykładem działania naruszającego prawa przedsiębiorcy (mogącego stanowić m.in. naruszenie jego praw do oznaczenia, firmy lub czyn nieuczciwej konkurencji) jest cybersquatting domen internetowych, polegający na celowym zakupie domeny internetowej w celu jej dalszej odsprzedaży po znacznie wyższej cenie. Zjawisko to powiązane jest często z pozyskiwaniem w sposób bezprawny informacji o działaniach podmiotu uprawnionego, aby uprzedzić go w zakupie danej domeny.

Kancelaria wspiera Klientów w walce z powyższym zjawiskiem. Doradzamy, opiniujemy, prowadzimy rozmowy ugodowe, a także reprezentujemy Klientów w sporach z cybersquatterami.

Doradzamy, opiniujemy, ustalamy strategię procesową i reprezentujemy Klientów w sporach korporacyjnych dotyczących m.in.: zaskarżania uchwał podjętych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy; sporów wynikających z umów zawartych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami; odpowiedzialności członków zarządu; roszczeń wspólników/akcjonariuszy związanych z wyrządzeniem spółce szkody (actio pro socio); wyłączenia wspólnika; rozwiązania spółki; sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami spółek osobowych.

Kancelaria świadczy również doradztwo prawne i reprezentuje Klientów w rozmowach ugodowych i w sprawach sądowych dotyczących sporów wynikających z kontraktów menadżerskich, w tym związanych z wynagrodzeniem menadżera i opcjami menadżerskimi określonymi w kontrakcie menadżerskim lub programach motywacyjnych spółki.

Prowadzenie sporów sądowych to dla nas nie tylko przyjęcie sprawy i reprezentacja Klienta w trakcie rozpraw. To cały proces myślenia i styl realizacji przyjętych zadań zmierzających do obrony interesu Klienta z uwzględnieniem jego indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań biznesowych, a także kalkulacji wpływu ryzyka wynikającego z danego sporu na przyszłą działalność Klienta. Oferujemy w tym celu kompleksową gamę usług związanych z przedprocesową i procesową obsługą Klienta.

W przypadkach wskazanych przez Klienta przeprowadzamy analizę i opiniujemy prawdopodobieństwo wystąpienia sporu oraz jego możliwe zakończenie. Audyt przedprocesowy stanowi element procesu zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności gospodarczej. Spór to głównie pieniądze; zarówno te stanowiące jego przedmiot, jak i potencjalny budżet na jego prowadzenie. Aby sprawie zarządzać ryzykiem warto dokonać oceny czy w ogóle wejście w spór będzie opłacalne w dłuższej perspektywie.

Kiedy spór jest już niemal pewny albo kiedy Klient otrzymał pozew, Kancelaria oferuje Klientom usługę analityki procesowej, w ramach której ustalamy z Klientem stan faktyczny sprawy, dokonujemy kompleksowej analizy materiału dowodowego i jego wartości dowodowej, przeprowadzamy analizę ryzyka związanego z prowadzeniem sporu i jego prawdopodobnym zakończeniem oraz analizę wpływu tego ryzyka na przyszłą działalność Klienta.

Po przeprowadzeniu fazy analityki procesowej, której rezultatem jest decyzja o prowadzeniu sporu, przystępujemy do opracowania strategii procesowej. Faza ta jest elementem stałym postępowania z uwagi na występujące w nim zmienne (np. pojawienie się nowych dowodów w sprawie) lub zmiana decyzji biznesowych Klienta (np. w wyniku zmian strategii rozwoju przedsiębiorstwa). Posiadanie planu na prowadzenie postępowania jest konieczne, zwłaszcza w przypadku przeprowadzenia przez sąd posiedzenia przygotowawczego i ustaleniu planu procesu. Po wytyczeniu strategii i jej ustaleniu z Klientem przystępujemy do dalszych czynności w sprawie, jak przygotowanie stosownych pism i stanowisk.

W trakcie procesu odbywa się średnio od kilku do kilkunastu posiedzeń sądowych, w tym rozpraw. Kancelaria zapewnia Klientom zastępstwo procesowe w trakcie tych posiedzeń na terenie całej Polski.

Gdy sytuacja procesowa i strony są ku temu skłonne, kancelaria wspiera Klientów w negocjacjach poza sądowych i sądowych, a także opracowaniu stosownych ugód. Przed wystąpieniem z pozwem, Kancelaria wspiera również Klienta w przygotowaniu i reprezentowaniu Klienta w sprawie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Sprawne zarządzanie projektem procesowym to połowa drogi do sukcesu. Kancelaria utrzymuje bieżący monitoring spraw Klientów, a o każdej ważniejszej kwestii informuje Klienta według ustalonej wcześniej intensywności i ważności zdarzeń objętych zainteresowaniem Klienta. W ramach zarządzania projektowego Kancelaria świadczy również usługi zarządzania większą ilością spraw koordynując działania w nich podejmowane zarówno przez prawników naszej kancelarii, jak i prawników wewnętrznych Klienta lub prawników kancelarii z Klientem współpracujących.

W trakcie prowadzonego postępowania lub po jego zakończeniu, w przypadku stałej współpracy Klienta z kancelarią, przekazujemy Klientowi również wskazówki i konkluzje naszych prawników odnośnie występujących u Klienta procedur lub sposobów postępowania, które mogę wpływać na pojawianie się podobnych sporów w przyszłości.

Każda z powyższych usług może być świadczona niezależnie od siebie, bez innego udziału kancelarii w danej sprawie. To Klient jest bowiem głównym decydentem, a my ułatwiamy w tym celu podział czynności w sprawie według oczekiwań Klienta.

Jeśli spór z Państwa kontrahentem poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu arbitrażowego, chętnie wesprzemy Państwa w prowadzeniu zarówno samego postępowania, jak i reprezentacji przed sądem arbitrażowym. Pomożemy w analizie materiału dowodowego, przygotujemy strategię i przeprowadzimy Państwa przez cały proces polubownego rozstrzygania sporów, a w razie takiej potrzeby przez procedurę odwoławczą przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Kancelaria świadczy również usługi wsparcia prawnego w prowadzonych między stronami sporu mediacjach.