Naczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo najczęściej zadawane przez Klientów pytania merytoryczne związane z podstawowymi zagadnieniami prawnymi oraz krótkie uproszczone odpowiedzi pozwalające Klientom na wstępne rozeznanie się w zakresie zagadnienia poruszonego w pytaniu.

Nie. Autorskie prawa osobiste są niezbywalne. Twórcy mogą jednak zobowiązać się do określonych działań lub zaniechań, jak np. powstrzymanie się od korzystania z tych praw względem określonego podmiotu i w określonym zakresie, upoważniając tym samym daną osobę (z reguły nabywcę autorskich praw majątkowych) do wkroczenia w zakres autorskich praw osobistych twórcy.

Nie. Sama zapłata nie powoduje przeniesienia na nabywcę autorskich praw majątkowych. Konieczne jest zawarcie umowy spełniającej wymogi określone ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nie. Autorskie prawa majątkowe mogą zostać nabyte wyłącznie w zakresie pól eksploatacji określonych w umowie. Dla pełniejszego przeniesienia praw konieczne jest również wskazanie, że nabywca nabywa te prawa również w zakresie prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. W przypadku pól eksploatacji, które powstaną dopiero w przyszłości – autorskie prawa majątkowe w tym zakresie nie przechodzą automatycznie na nabywcę. Konieczne jest z reguły zawarcie odrębnej umowy.

Nie. Do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu konieczne jest zawarcie umowy pisemnej pod rygorem nieważności wraz ze wskazaniem odpowiednich pól eksploatacji.

Potoczne „kupienie” domeny internetowej nie oznacza rzeczywistego jej wykupienia. Abonent dokonuje jedynie zlecenia na swoją rzecz świadczenia usługi rejestracji i utrzymania określonej domeny internetowej. Dostawca utrzymuje domenę i rozlicza usługi w okresach rocznych, stąd każdego roku otrzymujesz informację o konieczności zapłaty opłaty za przedłużenie.

Nie. Logo nie musi zostać zarejestrowane jako znak towarowy, aby podlegało ochronie prawnej, którą posiada już (z reguły) na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzyskanie jednak prawa ochronnego na znak towarowy zdecydowanie zwiększa zakres ochrony i ułatwia (w przypadku ewentualnego naruszenia) dochodzenie roszczeń.

To zależy od treści Twojej umowy o pracę i zakresu Twoich obowiązków pracowniczych. Zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Jeśli więc stworzenie logo nie znajdowało się w zakresie Twoich obowiązków, a nic innego nie wynika z umowy o pracę, można przyjąć, że pracodawca nie powinien nabyć autorskich praw majątkowych do tego logo. Za jego wykorzystanie przysługuje Ci więc stosowne wynagrodzenie.

W przypadku stworzenia utworu w ramach umów cywilnoprawnych, dla przeniesienia autorskich praw majątkowych konieczne jest wskazanie pól eksploatacji, na których takie przeniesienie miałoby nastąpić. Jeśli umowa o dzieło takich postanowień nie zawiera, nie doszło do przeniesienia praw na zamawiającego.

To zależy od rodzaju sprawy, obłożenia sądu w danym okresie, wielu czynników i zmiennych występujących w postępowaniu, jak choćby choroby świadków lub składu orzekającego. Przy zlecaniu konkretnej sprawy zapytaj swojego prawnika o przewidywany czas oczekiwania na zakończenie sprawy, przy czym pamiętaj, że nie jest możliwe wiążące jego określenie.

Co do zasady nie. Należy pojawić się na rozprawie, na którą sąd wezwał daną stronę ze wskazaniem obowiązkowego stawiennictwa. W przypadku braku posiadania profesjonalnego pełnomocnika należy również pojawić się na pierwszym posiedzeniu sądu (w tym posiedzeniu przygotowawczym)/rozprawie, z uwagi na możliwość wydania w określonych przypadkach wyroku zaocznego. Konsultuj jednak każdorazowo swoje stawiennictwo z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zastępuje Cię w sprawie.

Tak. Obowiązkiem świadka jest stawić się na każde wezwanie sądu. Obowiązek złożenia zeznań nie jest jednak bezwzględny. W określonych przypadkach przepisy wyłączają możliwość zeznawania jako świadek określonych osób (np. przedstawiciele ustawowi stron). Przepisy dopuszczają również prawo określonych osób do odmowy zeznań (małżonkowie stron, ich wstępni, zstępni i rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia). W określonych przypadkach możliwe jest również odmówienie odpowiedzi na określone pytania.

Togi mają kolor czarny. Ich żaboty i oblamówki mają jednak inny kolor w zależności od wykonywanego zawodu. Kolor fioletowy to sędzia; czerwony to prokurator; zielony to adwokat; niebieski to radca prawny; szary to radca Prokuratorii Generalnej RP. Protokolant sądowy co do zasady nie nosi togi, ale w niektórych sądach taka praktyka występuje. Noszą oni wtedy togi jednolicie czarne, bez żabotu i oblamowania.

Tak. Jako strona postępowania jesteś uprawniony/-a do zapoznania się na każdym etapie sprawy z aktami postępowania. Aby to zrobić należy zamówić akta w biurze obsługi klienta danego sądu na konkretny dzień. Akta dostępne będą w czytelni akt sądu. Jeśli stroną postępowania jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną należy pamiętać, aby osoba, która stawi się w czytelni akt posiadała stosowne umocowanie do takiej czynności (np. pełnomocnictwo wraz z wydrukiem z rejestru przedsiębiorców KRS).