Kancelaria oferuje Klientom wsparcie w zakresie oceny utrzymania zgodności działań Klienta z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Klienta (compliance prawny).

W ramach tej obsługi dokonujemy przeglądu działań Klienta, w tym wewnętrznych regulaminów i polityk, a następnie dostosowujemy je do przepisów prawa i rzeczywistej działalności Klienta. W szczególności opracowujemy wewnętrzną dokumentację, w tym regulaminy i polityki działania całości przedsiębiorstwa lub jego poszczególnych części i działów. Dla przykładu mogą to być m.in. polityka zarządzania prawami własności intelektualnej, polityka zawierania umów z kontrahentami, regulamin obiegu dokumentów księgowych.