Oprogramowanie

Kluczową rolę w praktyce kancelarii odgrywa prawo IT/TMT i wsparcie Klientów w zakresie szeroko pojętych zagadnień związanych z oprogramowaniem, technologiami cyfrowymi, Sztuczną Inteligencją i usługami telekomunikacyjnymi.

Wspieramy Klientów we wszystkich sprawach związanych z tą dziedziną prawa i biznesu, w szczególności w procesie cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowe rozróżnienie obszarów, w których chętnie udzielimy Państwu naszego wsparcia.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy IT, w tym umowy wdrożenia, utrzymania i rozwoju, integracyjne,  licencyjne,  przenoszące autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, a także umowy świadczenia usług typu XaaS, Ogólne Warunki Licencji, umowy na analizę przedwdrożeniową, na bodyleasing i wiele innych.

Posiadamy szerokie doświadczenie we wdrożeniach oprogramowania on-premise i w wersji chmurowej, w metodyce kaskadowej („waterfall”) oraz w metodykach zwinnych („agile”, „scrum”). Prowadziliśmy projekty wdrożenia rozwiązań standardowych oraz dedykowanych (np. aplikacji mobilnych lub oprogramowania tworzonego na zamówienie), a także bazujących na rozwiązaniach open source.

Dzięki zdobytej praktyce i doświadczeniu, zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę projektu informatycznego, począwszy od uczestnictwa w rozmowach biznesowych, przez analizę, przygotowanie i negocjowanie umów, a kończąc na etapie realizacji projektu i jego rozliczenia. W przypadkach konfliktowych, w tym w sytuacji niepowodzenia projektu, świadczymy wsparcie w zakresie rozmów ugodowych oraz reprezentacji w sporach sądowych i przed sądami arbitrażowymi.

Przygotowujemy i wdrażamy u Klientów wzory umów i ogólne warunki licencji lub świadczenia usług. Dokonujemy bieżącego ich przeglądu w celu dostosowania treści tych dokumentów do aktualnych potrzeb Klienta i zmieniających się uwarunkowań biznesowych i organizacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie doradzimy i udzielimy Państwu wsparcia oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym umowy kolokacji, dzierżawy łączy, dostępu do sieci, hostingu. Opracowujemy wzory umów, ogólnych warunków świadczenia usług, a także regulaminów. Wspieramy Klientów w zakresie analizy i opiniowania zagadnień związanych z powyższymi usługami.

Kancelaria wspiera Klientów w projektach opartych o rozwiązania chmurowe. Przeprowadzamy audyty warunków korzystania z rozwiązań chmurowych, a także opiniujemy warunki ich stosowania, w tym w chmurze publicznej, chmurze prywatnej i chmurze hybrydowej. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy świadczenia usług typu XaaS, w tym SaaS, PaaS i IaaS. Opracowujemy SLA, regulaminy i warunki świadczenia usług.

Postanowienia umów licencyjnych mogą stanowić spory problem dla licencjobiorców i użytkowników końcowych oprogramowania. Ponadto, coraz częściej spotykanym zjawiskiem są zewnętrze audyty korzystania z oprogramowania przeprowadzane przez licencjodawców lub podmioty przez nich wskazane. Mają one na celu przeprowadzenie kontroli poziomu i zakresu wykorzystania przez licencjobiorcę oprogramowania, a w przypadku ustalenia braku zgodności z warunkami zakupionych licencji naliczenie stosownych opłat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferujemy Państwu doradztwo przy przeprowadzeniu wewnętrznych audytów licencji (tak przed zawarciem umów, jak i w trakcie ich realizacji), a także  wsparcie i asystę w przypadku audytów prowadzonych przez licencjodawcę lub na jego zlecenie. W przypadku audytów zewnętrznych zapewniamy Państwu wsparcie przy przygotowaniu i negocjowaniu umów na przeprowadzenie takiego audytu, a także w kontakcie zarówno z audytorem, jak i licencjodawcą.

Oprogramowanie udostępniane w modelu open source oraz w oparciu o inne tzw. wolne licencje odgrywa ogromną rolę w powstawaniu i eksploatacji zarówno rozwiązań standardowych, jak i rozwiązań dedykowanych. Wykorzystanie we własnym rozwiązaniu fragmentu kodu lub biblioteki, licencjonowanych na warunkach przedmiotowych licencji, wiąże się jednak z określonymi obowiązkami, w tym ryzykiem wykorzystania rozwiązania licencjonowanego na warunkach tzw. licencji wirusowych (np. GNU GPL). Przestrzeganie tych warunków jest nie tylko obowiązkiem licencjobiorcy, ale również wiąże się z coraz częściej spotykanymi poza Polską sporami inicjowanymi przez podmioty uprawnione do oprogramowania open source.

Świadczymy w powyższym zakresie dla naszych Klientów bieżące doradztwo. Przeprowadzamy analizę warunków licencji typu open source oraz opiniujemy wszelkie zagadnienia i problemy prawne związane z możliwością zastosowania rozwiązań open source w projektach informatycznych Klientów. Wspieramy naszych Klientów w sporach powstałych na tle stosowania oprogramowania open source.

Nasze doradztwo obejmuje wsparcie Klientów w całym procesie powstawania, dystrybucji i promocji gier komputerowych, flashowych, konsolowych, na urządzenia mobilne i VR. Zapewniamy twórcom, wydawcom i wytwórniom gier komputerowych, a także platformom gamingowym pomoc w przygotowaniu i negocjowaniu umów. Wspieramy naszych Klientów w bieżącym doradztwie przy projektach gamingowych, a także w sporach z nimi związanych.

Jako fani gier komputerowych wspieramy podmioty zaangażowane w rozwój tej dyscypliny sportowej. Zapewniamy doradztwo na rzecz zawodników e-sportu, drużyn i klubów uczestniczących w rozgrywkach. Przygotowujemy i negocjujemy umowy, w tym kontrakty z zawodnikami i umowy sponsorskie. Wspieramy Klientów w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Kancelaria świadczy doradztwo dla podmiotów typu software house. Zapewniamy kompleksową obsługę ich działalności, w tym bieżącą obsługę oraz wsparcie w zakresie prawa IT. Przygotowujemy wzory umów z kontrahentami, a także prowadzimy negocjacje w ich imieniu. Wspieramy naszych Klientów także w sporach, w tym sądowych, związanych z realizacją zawartych umów oraz ochroną praw własności intelektualnej.

Poza projektami informatycznymi, szczególną uwagę zwracamy na nowości technologiczne, w tym rozwiązania implementowane w ramach rozwiązań Internet of Things, Smart City czy elektronicznych sposobów zawierania umów i płatności, wykorzystujących takie technologie jak m.in. blockchain (smart contract, kryptowaluty).

Doradzamy przy tworzeniu i wdrożeniu nowatorskich rozwiązań; zapewniamy wsparcie w komercjalizacji, wykorzystaniu i rozwoju nowych technologii. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy zawierane na wdrożenie i wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych, w tym wykorzystujących Sztuczną Inteligencję.

Kancelaria wspiera Klientów w kształtowaniu strategii ochrony praw do oprogramowania, a także w prowadzeniu rozmów ugodowych i spraw sądowych. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą specjalizację sporów sądowych dotyczących praw własności intelektualnej.