własność intelektualnaPrawo własności intelektualnej stanowi jedną z naszych głównych specjalizacji (obok specjalizacji IT/TMT i nowe technologie). Wspieramy Klientów we wszystkich sprawach związanych z tą dziedziną prawa i biznesu. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe rozróżnienie spraw, w których chętnie udzielimy Państwu naszego wsparcia.

Prawa autorskie stanowią jeden z elementów wpływających na wartość przedsiębiorstwa. Wspieramy naszych Klientów i doradzamy w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych (np. prawa do artystycznego wykonania, prawa do fonogramu, prawa do wideogramu).

Przeprowadzamy badanie stanu własności praw autorskich oraz opiniujemy wszelkie zagadnienia i problemy prawne z zakresu prawa autorskiego, w tym przeprowadzamy ocenę projektów reklamowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy licencyjne, umowy wydawnicze, umowy franczyzowe, umowy o dzieło, umowy z branży telewizyjnej, filmowej i muzycznej, a także wszelkie inne umowy, których elementem są kwestie praw autorskich. Wspieramy naszych Klientów w bieżącym doradztwie, a także w sporach sądowych z zakresu praw autorskich (w tym związanych z naruszeniami praw).

Jeśli ktokolwiek narusza Państwa prawa autorskie; jeśli otrzymali Państwo wezwanie do zaprzestania naruszania praw autorskich innego podmiotu; jeśli z uwagi na prowadzoną działalność, jej rodzaj, branżę lub prowadzony projekt chcą Państwo zadbać o bezpieczeństwo w zakresie prawa autorskiego; jeśli potrzebują Państwo wzoru umowy; jeśli negocjują Państwo umowę z dostawcami lub klientami – zapraszamy do kontaktu z nami. Doradzimy Państwu i pomożemy rozwiązać ewentualne problemy, a przede wszystkim zapewnimy niezbędne wsparcie tak, aby mogli Państwo skupić się wyłącznie na biznesie, a nie jego prawnych aspektach.

Kancelaria wspiera Klientów w sprawach rejestracji polskich i unijnych znaków towarowych, a także w zakresie monitoringu utrzymania ich ochrony oraz doradztwie związanym z oceną zdolności odróżniającej. Przygotowujemy i negocjujemy umowy przenoszące prawa do znaków towarowych i usługowych, umowy licencyjne, umowy franczyzowe i dystrybucyjne. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz w postępowaniach sądowych związanych z ochroną znaków towarowych i usługowych (również znaków UE). Wspieramy Klientów w procesie zarządzania marką i portfolio znaków.

Jeśli inny przedsiębiorca zarzucił Państwu naruszenie jego praw do znaku towarowego; jeśli jakiś podmiot podszywa się pod Państwa brand; jeśli chcą Państwo zostać franczyzobiorcą większej sieci – zapraszamy do kontaktu z nami. Doradzimy Państwu, pomożemy rozwiązać ewentualne problemy, a przede wszystkim zapewnimy niezbędne wsparcie tak, aby mogli Państwo skupić się wyłącznie na biznesie, a nie jego prawnych aspektach.

Kancelaria wspiera Klientów w zakresie ochrony praw do wzorów przemysłowych. Monitorujemy utrzymanie stanu ich ochrony oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących naruszeń praw do wzorów przemysłowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące wzorów przemysłowych, w tym przenoszące prawa do wzorów przemysłowych oraz umowy licencyjne.

Jeśli inny przedsiębiorca zarzucił Państwu naruszenie jego praw do wzoru przemysłowego; jeśli jakiś podmiot wprowadza podróbki Państwa towarów – zachęcamy do kontaktu z nami. Doradzimy Państwu, pomożemy rozwiązać ewentualne problemy, a przede wszystkim zapewnimy niezbędne wsparcie tak, aby mogli Państwo skupić się wyłącznie na biznesie, a nie jego prawnych aspektach.

Kancelaria doradza Klientom w  sprawach patentowych i dotyczących wzorów użytkowych, know-how a także projektów racjonalizatorskich. Przygotowujemy i negocjujemy m.in. umowy przenoszące prawa do wynalazków (w tym patenty), umowy licencyjne i umowy poufności, a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw do wynalazków (w tym praw twórcy do wynagrodzenia). Wspieramy Klientów w procesie zarządzania portfolio patentowym Klienta, a także przeprowadzamy audyty prawne i opiniujemy sposoby ochrony i wykorzystania określonych rozwiązań technicznych.

Zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących przedsiębiorstwa, w szczególności warunków handlowych i finansowych, stosowanych rozwiązań technicznych, wykorzystywanych technologii, planów rynkowych i inwestycyjnych, stanowi jedno z najważniejszych pól zainteresowania i troski przedsiębiorców.

Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń i procedur wewnętrznych, ale także odpowiednich zobowiązań umownych wraz z dostosowaniem poziomu ujawnianej tajemnicy do niezbędnego minimum, stanowi must have każdego przedsiębiorcy.

Wspieramy Klientów w przygotowaniu i wdrożeniu procedur wewnętrznych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy o zachowaniu poufności (NDA), jak i wszelkie inne umowy, których elementem jest tajemnica przedsiębiorstwa naszych Klientów.

Jeśli chcą Państwo nawiązać współpracę z kontrahentem, która wymaga dopuszczenia do newralgicznego zasobu informacji; jeśli prowadzą Państwo rozmowy z inwestorami; jeśli towary i usługi, które Państwo oferuję powiązane są z tajemnicą Państwa przedsiębiorstwa – zapraszamy do kontaktu z nami. Doradzimy Państwu, pomożemy rozwiązać ewentualne problemy a przede wszystkim zapewnimy niezbędne wsparcie tak, aby mogli Państwo skupić się wyłącznie na biznesie, a nie jego prawnych aspektach.

Doradzamy naszym Klientom w obsłudze zagadnień związanych ze stronami i portalami internetowymi, w tym rejestracją, utrzymaniem i cesją praw do domen internetowych. Przeprowadzamy audyty zgodności stron internetowych z przepisami prawa, a także doradzamy co do sposobu wykorzystania na nich określonych elementów chronionych prawem autorskim.

Nabycie autorskich praw majątkowych lub uzyskanie niezbędnych licencji do utworu; nabycie niezbędnych praw własności przemysłowej (w tym praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub wynalazków) lub uzyskanie do nich licencji; zawieranie umów franczyzowych, dystrybucyjnych lub importowych wymaga nie tylko starannego zbadania przedmiotu praw, a także odpowiedniego ukształtowania uprawnień i obowiązków kontraktowych stron. Kancelaria wspiera Klientów nie tylko w przeprowadzaniu audytów praw własności intelektualnej przed zawarciem ww. umów, ale również zapewnia pełne wsparcie prawne w procesie negocjacji i wykorzystania przedmiotów nabytych praw lub uzyskanych licencji. Tworzymy procedury, w tym tzw. road map, w celu zapewnienia Klientom bezpiecznej ścieżki realizacji umowy, bez narażenia się na naruszenie jej postanowień lub naruszenie praw podmiotu uprawnionego.

Prowadzenie badań naukowych, a następnie komercjalizacja ich wyników to proces złożony, w szczególności gdy dotyczy komercjalizacji przeprowadzanej przez podmioty z sektora publicznego lub gdy komercjalizacja dotyczy produktów, na powstanie lub rozwój których podmiot komercjalizujący otrzymał dotacje lub inne formy wsparcia publicznego.

Doradzamy naszym Klientom przy organizacji całego procesu komercjalizacji, w tym możliwości wykorzystania m.in. spółek celowych instytucji badawczych oraz uczelni wyższych, a także konsorcjum. Wspieramy uczestników rozmów inwestycyjnych. Przygotowujemy procedury i strategie związane z procesem komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym opracowujemy regulaminy wewnętrzne jednostek prowadzących badania. Doradzamy przedsiębiorcom przy wyborze odpowiedniej strategii komercjalizacji, a następnie wspieramy w jej realizacji.

Kancelaria wspiera Klientów w kształtowaniu strategii ochrony praw własności intelektualnej, a także przy prowadzeniu rozmów ugodowych i spraw sądowych. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą specjalizację sporów sądowych dotyczących praw własności intelektualnej.

Uczciwa konkurencja stanowi podstawę wolnego rynku. Wszelkie zaś działania prowadzące do budowania w sposób nieuczciwy własnej pozycji kosztem innego przedsiębiorcy, w tym poprzez wyrządzenie szkody w majątku lub wizerunku podmiotów konkurencyjnych, zmierzają do zachwiania równowagi rynkowej. Czynem nieuczciwej konkurencji może być m.in. bezprawne wykorzystanie cudzej nazwy, oznaczenia przedsiębiorcy, oznaczenia produktów i usług, kopiowanie produktów i usług, ingerencja w stosunki umowne konkurencji, nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd reklama. W wielu przypadkach naruszenie praw własności intelektualnej stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria wspiera Klientów w kształtowaniu strategii ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, a także w prowadzeniu rozmów ugodowych i spraw sądowych. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą specjalizację sporów sądowych dotyczących praw własności intelektualnej.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie wewnętrznych regulacji zarządzania i wykorzystania praw własności intelektualnej wspiera działania z zakresu compliance i zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności gospodarczej. Wprowadzenie takich rozwiązań, w tym wdrożenie wzorców umownych dostosowanych do działalności przedsiębiorstwa, pozwala przedsiębiorcy w dłuższej perspektywie, nie tylko zaoszczędzić znaczne środki pieniężne dzięki uniknięciu niepotrzebnych sporów sądowych, ale również stanowi istotny wkład w podwyższenie poziomu ochrony praw własności intelektualnej przedsiębiorcy.

Kancelaria oferuje Klientom opracowanie, wdrożenie oraz monitoring wewnętrznych procedur w zakresie zasad zgodności i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, a także przygotowuje wzory umów i dokumentacji wewnętrznej w zakresie praw własności intelektualnej. Doradzamy, przygotowujemy analizy i opinie, a także wspieramy Klientów w procesie zarządzania zmianą.